HerbIMI

Label data

Herb IMI 243775a
Fungus Name Kirschsteiniothelia atra
Associated Organism Pinus mugo
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Yugoslavia: Slovenia
Date 1960-09-07
Notes