HerbIMI

Label data

Herb IMI 401235
Fungus Name Cladonia crispata var. crispata
Associated Organism
Actually on soil
Locality Australasia: Australia: Tasmania: Gordon Road, approximately 5 km west of bridge of Kallista Creek
Date 1990-10-13
Notes