HerbIMI

Label data

Herb IMI 401238
Fungus Name Cladonia furcata subsp. furcata
Associated Organism
Actually on soil
Locality Australasia: Australia: Tasmania: Gordon Road, approximately 5 km west of bridge of Kallista Creek
Date 1990-10-13
Notes