HerbIMI

Label data

Herb IMI 401248
Fungus Name Pyxine nubila
Associated Organism
Actually on rock
Locality Australasia: Australia: Tasmania: Kempton, Middle Tier
Date 1990-10-13
Notes