HerbIMI

Label data

Herb IMI 401284
Fungus Name Hypogymnia pulverata
Associated Organism
Actually on
Locality Australasia: Australia: Tasmania: Pelham, Taylors Tier
Date 1990-10-13
Notes