HerbIMI

Label data

Herb IMI 40749
Fungus Name Funalia aspera
Associated Organism Argyrodendron
Actually on
Locality Australasia: Australia
Date 1938-07-08
Notes