HerbIMI

Label data

Type status ex type coll. of Pseudoperonospora urticae
Herb IMI 43201
Fungus Name Pseudoperonospora urticae
Associated Organism Urtica xxxxx
Actually on
Locality Europe: Southwestern Europe: France
Date
Notes