HerbIMI

Label data

Herb IMI 45569
Fungus Name Peronospora chrysosplenii
Associated Organism Chrysosplenium alternifolium
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Romania
Date
Notes