HerbIMI

Label data

Herb IMI 45692
Fungus Name Urocystis kmetiana
Associated Organism Viola saxatilis
Actually on
Locality Yugoslavia
Date
Notes