HerbIMI

Label data

Herb IMI 45881
Fungus Name Perisporiopsis fusispora
Associated Organism Inga vingoides
Actually on
Locality Southern America: Caribbean: Trinidad-Tobago
Date
Notes