HerbIMI

Label data

Herb IMI 48403
Fungus Name Irenopsis gymnosporiae
Associated Organism Gymnosporia emarginata
Actually on
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent: Sri Lanka
Date
Notes