HerbIMI

Label data

Herb IMI 49132
Fungus Name Spegazzinia lobulata
Associated Organism
Actually on soil, podsol
Locality Australasia: Australia
Date
Notes