HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Cercosporella pfaffiae Deighton 1973
Herb IMI 49870
Fungus Name Cercosporella pfaffiae
Associated Organism Pfaffia iresinoides
Actually on
Locality Southern America: Caribbean: Trinidad-Tobago
Date
Notes