HerbIMI

Label data

Herb IMI 52007
Fungus Name Farysporium endotrichum
Associated Organism Gahnia setifolia
Actually on
Locality Australasia: New Zealand
Date
Notes