HerbIMI

Label data

Herb IMI 61179
Fungus Name Sclerotinia trifoliorum
Associated Organism Trifolium
Actually on
Locality Australasia: Australia
Date
Notes