HerbIMI

Label data

Herb IMI 67268
Fungus Name Puccinia chrysosplenii
Associated Organism Chrysosplenium alternifolium
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Romania
Date 1930-06-23
Notes