HerbIMI

Label data

Herb IMI 68400
Fungus Name Teratosphaeria eucalypti
Associated Organism Eucalyptus
Actually on
Locality Australasia: Australia: Victoria
Date
Notes