HerbIMI

Label data

Herb IMI 69698
Fungus Name Neopestalotiopsis steyaertii
Associated Organism Plantae
Actually on collar
Locality Australasia: Australia: Western Australia
Date
Notes