HerbIMI

Label data

Herb IMI 70167
Fungus Name Cercospora smilacis
Associated Organism Smilax aspera
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Sicilia: Malta
Date
Notes