HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 70407
Fungus Name Asteromella striolata
Associated Organism Brachypodium distachyon
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Sicilia: Malta
Date
Notes