HerbIMI

Label data

Herb IMI 71335
Fungus Name Uredo salicorniae
Associated Organism Salicornia australis
Actually on
Locality Australasia: Australia: South Australia
Date 1957-01
Notes