HerbIMI

Label data

Type status Isotype of Meliola tridentata Hansf. 1955
Herb IMI 71710
Fungus Name Meliola tridentata
Associated Organism Scutia arenicola
Actually on
Locality Southern America: Brazil: Brazil Southeast: Rio de Janeiro: Rio de Janeiro
Date
Notes