HerbIMI

Label data

Herb IMI 72883
Fungus Name Meliola lanosa
Associated Organism Lomatia fraseri
Actually on
Locality Australasia: Australia: Victoria: Warbunton
Date 1914-11-18
Notes