HerbIMI

Label data

Herb IMI 72977
Fungus Name Aulographina eucalypti
Associated Organism Eucalyptus marginata
Actually on
Locality Australasia: Australia: South Australia: Kueltpo
Date 1931-12
Notes