HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 77415
Fungus Name Arthrinium arundinis
Associated Organism Arundo xxxxx
Actually on
Locality Europe: Southwestern Europe: Portugal
Date
Notes