HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Sporidesmium coffeicola M.B. Ellis 1976
Herb IMI 81368
Fungus Name Sporidesmium coffeicola
Associated Organism Coffea robusta
Actually on
Locality Asia-Tropical: Papuasia: New Guinea: Irian Jaya: Manokwari Agriculture Station
Date 1960-05-07
Notes